• Algemene Ledenvergadering

  Namens het bestuur zijn alle leden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op maandag 22 november 2021. Deze vergadering zal plaatsvinden in de kantine van VSC om 20.00 uur.

  Agenda: 

  1.    Opening

  2.    Ingekomen stukken

  3.    Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2020

  4.    Bestuursmededelingen

  5.    Jaarverslag secretaris

  6.    Harvo Rapport

  7.    Jaarrekening penningmeester

  8.    Verslag van de kascommissie

  9.    Vaststelling van de begroting van het seizoen 2021-2022

  10.    Vaststelling van de contributie

  11.   Benoeming bestuursleden

         a. Aftredend en herkiesbaar: Marc Baseliers, Jos Jongerius, Niek Harbers

         b. Het bestuur stelt voor om Abel van Wijk te benoemen als bestuurslid

         c. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur. Tot 2 uur voor aanvang

         van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van tegenkandidaten

  12.   Rondvraag

  13.   Sluiting

   

  In de bijlage vind je de notulen van de laatste ALV.