• Agenda ALV 2023

  Algemene ledenvergadering Sportvereniging VELOX-SVVU-CELERITUDO V.S.C.

  Donderdag 30 november 2023 om 19.30 uur

   

  1.    Opening

  2.    Ingekomen stukken

  3.    Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2022

  4.    Bestuursmededelingen

  5.    Jaarverslag secretaris

  6.    Jaarrekening penningmeester

  7.    Verslag van de kascommissie

  8.    Vaststelling van de begroting van het seizoen 2023-2024

  9.    Vaststelling van de contributie

  10.   Benoeming bestuursleden

  11.   Rondvraag

  12.   Sluiting

   

  Toelichting bij punt 10: Benoeming bestuursleden

  Ieder bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar.

  Voorzitter J. Koot heeft besloten af te treden per 30 november 2023. De voorzittersfunctie komt daarom vacant per die datum. Indien zich geen kandidaten melden voor de voorzittersfunctie, zal vice-voorzitter R. Hesselberth die functie ad interim vervullen.

  Na het terugtreden van E. Wevers op 1 oktober 2023 heeft N. Leeuwis de functie als wedstrijdsecretaris ad interim op zich genomen en zij is verkiesbaar als wedstrijdsecretaris.

  D. van Hienen is vanwege gezondheidsredenen gestopt met zijn werkzaamheden en zal officieel aftreden per 30 november 2023. J. Koot stelt zich verkiesbaar voor de functie van Algemene Zaken II.

  Dit leidt tot het volgende overzicht:

   

  Functie:

  Naam:

  Benoemd per:

  Aftredend per:

  Herkiesbaar:

  Kandidaat?

  Voorzitter

  J. Koot

  23 november 2020

  30 november 2023

  nee

  nee

  Vice-voorzitter

  R. Hesselberth

  23 november 2022

  November 2025

  nvt

  nvt

  Secretaris

  A.W. van Wijk

  22 november 2021

  November 2024

  nvt

  nvt

  Commissie-coördinator

  N. Harbers

  22 november 2021

  November 2024

  nvt

  nvt

  Penningmeester

  J. Jongerius

  22 november 2021

  November 2024

  nvt

  nvt

  Wedstrijdsecretaris

  E. Wevers

  23 november 2022

  30 november 2023

  nvt

  N. Leeuwis

  Jeugdzaken

  M. Baseliers

  22 november 2021

  November 2024

  nvt

  nvt

  Algemene Zaken I

  W. Steenbergen

  23 november 2020

  30 november 2023

  ja

  nvt

  Algemene Zaken II

  D. van Hienen

  23 november 2022

  30 november 2023

  nee

  J. Koot

  Overeenkomstig uit artikel 11 van het Huishoudelijk reglement dient de aanmelding van tegenkandidaten uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf leden, hetgeen uit handtekening, vergezeld door de namen in blokletters, zal moeten blijken.